Torys
Twój koszyk jest pusty
PLN
polski
REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
PROWADZONYM PRZEZ PPHU “TORYS” SP. Z O.O.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną internetową www.sklep.torys.eu (zwanego dalej Sklepem Internetowym), a także zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez PPHU ”TORYS” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ul. Anny Walentynowicz 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS: 0000067437, NIP: 9462333226, REGON: 430460160 (zwana dalej Sprzedawcą).

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należących do grupy podmiotów które nie posiadają zawartych ze Sprzedawcą odrębnych umów dotyczących współpracy, dystrybucji itp. (zwanych dalej Kupującymi).

4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie prowadzi sprzedaży za granicą.

5. Kupujący, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym po raz pierwszy, za pośrednictwem formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, zobowiązany jest do założenia konta Kupującego. W celu rejestracji (założenia konta Kupującego) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego. Kupujący może również wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną bieżących informacji o ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności dotyczących nowych towarów, cen i promocji. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Przedmiotem transakcji mogą być wyłącznie towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym lub w wydawanym przez niego katalogu, w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się do podania ceny netto i brutto każdego, oferowanego w Sklepie Internetowym towaru, nieobejmującej jednak kosztów przesyłki. Cena towaru, który w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego jest niedostępny może ulec zmianie.

7. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień do Sprzedawcy.

8. Fotografie towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym lub katalogu, o którym mowa w § 1 pkt 6 nie zawsze muszą stanowić podobiznę konkretnego towaru. W szczególności mogą one stanowić zdjęcie innego towaru (różniącego się np. kolorem bądź też innym oznaczeniu indywidualizującym), należącego do tego samego rodzaju towarów. W razie wątpliwości dotyczących oferty zamieszczonej pod adresem strony internetowej, o której mowa w § 1 pkt 1 lub w katalogu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@torys.eu.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny towaru znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego, jak również wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie. Z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu, uprawnienie, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą, od której zaczyna obowiązywać zmieniona cena.

10. Sprzedawca w każdym przypadku związany jest ceną od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

11. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 
§ 2
Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień
1. Zamówienia można składać:
a) za pośrednictwem formularza zamówienia Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej, o której mowa w § 1 pkt 1;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podstawie katalogu, o którym mowa w § 1 pkt 6, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@torys.eu;
c) telefonicznie – na podstawie katalogu, o którym mowa w § 1 pkt 6, pod numerem 81 744 09 90;
d) za pośrednictwem faksu – na podstawie katalogu, o którym mowa w § 1 pkt 6, pod numerem 81 745 73 84;
e) na podstawie katalogu, o którym mowa w § 1 pkt 6 – bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 00 do 16 00 ;
f) na podstawie katalogu, o którym mowa w § 1 pkt 6 – u przedstawiciela Sprzedawcy w miejscu zamieszkania, bądź siedzibie Kupującego.

2. W przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. a, Kupujący mogą składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego,
b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
c) wybrać sposób płatności,
d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),
e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu (w przypadku wybrania dostawy kurierem Kupujący może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem),
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona faktura VAT,
g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.3. Potwierdzenie przez Sprzedawcę każdego złożonego zamówienia następuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, albo w inny odpowiedni sposób.

4. Zamówienie Kupującego, złożone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d, wiąże go od momentu niezwłocznego potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego w uzupełnionym przez niego formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 1 pkt 5, adres e-mail.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje od momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

6. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia złożonego za pośrednictwem jednego ze środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a-d, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego, na piśmie o danych następującej treści:
a) nazwie oraz adresie siedziby Sprzedawcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Sprzedawcy, a także numerze KRS, pod którym został zarejestrowany,
b) istotnych właściwościach zamówionego towaru;
c) cenie obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności podatek VAT;
d) zasadach zapłaty ceny,
e) kosztach oraz terminie i sposobie przesyłki,
f) prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni,
g) terminie, w jakim oferta ma charakter wiążący,
h) miejscu i sposobie składania reklamacji.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców. W sytuacji, gdy towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia zawiadomi o tym Kupującego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Kupującemu przysługują uprawnienia wynikające z § 3 pkt 3 niniejszego regulaminu.

8. Jeżeli niemożność realizacji zamówienia dotyczy tylko jego części Sprzedawca może zaproponować Kupującemu:
a) anulowanie całości zamówienia – w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia;
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie;
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie – w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.

9. W przypadku, gdy Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji określonej w punkcie poprzednim w ciągu 3 dni od jego zawiadomienia o niemożności realizacji zamówienia, Sprzedawca według swego uznania albo dostarczy Kupującemu towary co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, albo anuluje zamówienie w całości. O wyborze sposobu realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, albo w inny odpowiedni sposób.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, ażeby czas realizacji zamówienia był możliwie najkrótszy. Bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia mają w szczególności dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia Kupujący mogą uzyskać za pośrednictwem właściwego formularza dostępnego pod adresem strony internetowej, o której mowa w § 1 pkt 1, telefonicznie, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@torys.eu.

11. Na żądanie Kupującego Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, która doręczana jest Kupującemu wraz z zamówionym towarem.

§ 3
Modyfikacja składanych zamówień
1. Kupujący ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu, aż do momentu nadania przesyłki przez Sprzedawcę z przedmiotem zamówienia do Kupującego. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości, bądź części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub też zmiany danych w fakturze.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8 00 do 16 00 , telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość pod adres e-mail: sklep@torys.eu.

3. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Kupującego przez Sprzedawcę. Wpłacone przez Kupującego pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.

4. Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, albo w inny odpowiedni sposób.

§ 4
Sposoby płatności
1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:
a) za pobraniem; wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki – do rąk kuriera;
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru;
c) gotówką w kasie Sprzedawcy – przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy;

2. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 300,00 zł brutto Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

3. Bez względu na postanowienia wynikające z treści pkt 1 niniejszego paragrafu, przyjmowanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego Sprzedawcy następuje w każdym wypadku, gdy:
a) drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, albo
b) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 5000 PLN.

§ 5
Warunki dostawy
1. Z uwzględnieniem § 2 pkt 10, Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia Kupującego nie później niż w terminie 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania przedmiotu zamówienia Kupującemu. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Koszty przesyłki są doliczane do wartości towarów zamówionych przez Kupującego i są zależne od wybranego przez Kupującego sposobu odbioru zamówienia oraz sposobu dokonania płatności. Kupujący będzie każdorazowo informowany o wysokości kosztów przesyłki podczas procedury uzupełniania formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a. Informację na temat kosztów przesyłki można również uzyskać w wydawanym przez Sprzedawcę katalogu, jego siedzibie, u przedstawiciela Sprzedawcy, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@torys.eu.

3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są Kupującemu na wskazany przez niego adres – według jego wyboru – za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką kurierską lub transportem Sprzedawcy. Zamówione towary można również odebrać osobiście, bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 00 do 16 00 .

4. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy i sposobu płatności, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c niniejszego regulaminu, zobowiązany jest on do odbioru towaru nie później niż następnego dnia roboczego następującego po dniu zawiadomienia go przez Sprzedawcę o możliwości odbioru, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 00 do 16 00 . O możliwości odbioru  zamówionego towaru Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, albo w inny odpowiedni sposób.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Kupującego, popełnione przez niego podczas wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa § 2 pkt 1 lit. a, w wyniku których nie otrzymał on zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia zamówionego towaru. W obu wskazanych wyżej przypadkach, koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą zamówienia obciążają Kupującego.

§6
Odstąpienie od umowy
1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. W razie braku przekazania Kupującemu informacji, o których mowa § 2 pkt 6, termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak Kupujący po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do czternastu dni od tej daty.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Wpłacone przez Kupującego pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.

§ 7
Gwarancje oraz wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

2. Warunki gwarancji doręczane są wraz z towarem w oddzielnym dokumencie, bądź na 
opakowaniu.

§ 8
Reklamacje
1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówionego towaru z umową Kupujący może żądać od Sprzedawcy doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku nieustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania zgłoszonego przez Kupującego, we wskazanym wyżej terminie, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

4. Warunkiem koniecznym, aby reklamacja została rozpatrzona przez Sprzedawcę, jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu i uzupełnionym przez niego formularzem reklamacji. Formularz reklamacji dostępny jest pod adresem strony internetowej, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sprzedawca, stosownie do treści zgłoszonego przez Kupującego żądania, naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot ceny sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę takiego oświadczenia. Wpłacone przez Kupującego pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność.

§ 9
Dane osobowe
1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu ochronę danych osobowych. Dane Kupujących wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień.

2. Zalogowanie się w Sklepie Internetowym i złożenie zamówienia jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Kupującego (zakładka „Twoje konto” lub równoznaczna).

4. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.
 
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem strony internetowej, o której mowa w § 1 pkt 1.

3. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia tych zmian, będą realizowane w oparciu o postanowienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również do powstrzymania się od używania w formularzach, wiadomościach e-mail oraz innych pismach adresowanych do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym, oraz powszechnie uznawanych za obelżywe.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów, dotyczących umów zawartych przez Sprzedawcę i Kupującego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®